top of page

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním údajů, zasíláním informací, obchodních a dalších nabídek


Ujednání:

Níže u vedené společnosti jsou povinny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) získat souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce.


Vyplněním a odesláním tohoto formuláře tímto jako zájemce potvrzuji, že jsem oprávněn jednat svým jménem za držitele vyplněných kontaktů a vyjadřuji svůj zájem a časově neomezený souhlas s odběrem a zasíláním nabídek prezentovaných na těchto webových stránkách (www.gcspektrum.cz). Uděluji tímto souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních a jiných údajů získaných na základě poskytnutého souhlasu nebo získaných při komunikaci se mnou jako zájemcem („údaje“) pro marketingové a obchodní účely. Pro případ, že se údaje vztahují k subjektům odlišným od účastníka, za kterého jednám, potvrzuji, že zájemce je oprávněn tento souhlas mým prostřednictvím udělit. Zároveň tím vyjadřuji souhlas se zpracováním a využitím veškerých poskytnutých identifikačních údajů pro marketingové a obchodní účely a jejich zařazením do databáze společností GC Spektrum, se sídlem Náhorní 1329, 251 68 Kamenice, IČO: 26642816; Info Gate k.s., se sídlem Andrštova 7, 180 00 Praha 8, IČ: 26506530, a Golf Gate k.s., se sídlem Andrštova 7, 180 00 Praha 8, IČ: 26504120, dále jen společnosti. Uvedené společnosti jsou správcem a zpracovatelem osobních údajů zájemce.


Tento souhlas není časově omezen a platí do odvolání. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas mohu částečně nebo úplně kdykoliv odvolat kontaktováním jakékoliv z uvedených společností zasláním e-mailu na klub@golfgate.cz. S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a navazujícími zákony a nařízeními.


Souhlasím, aby společnosti zpracovávaly a využívaly získané informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejich marketingových materiálů, reklam, pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické, písemné i jiné komunikace, v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek na odborné setkání a konference a dále s uvedením společnosti zájemce v registru referencí, partnerů.
Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající v třídění údajů, uchování údajů o typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílených nabídek a dále samotné oslovení s obchodní nabídkou produktů a služeb společností nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím služeb a kontaktů, které společnostem poskytnu.


Souhlas je účinný ode dne jeho udělení dokud jej zájemce neodvolá.

gc_ctverec.png
bottom of page